+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

KVKK Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (“AOSB”) (Adres: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Çukurova Cd No. 4 Sarıçam ADANA, Tel: 90   322 394 54 54, e-mail: ik@adanaorganize.org.tr) tarafından siz değerleri ziyaretçilerimiz, sanayicilerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ilişkisi kapsamında bulunduğumuz ilgili kişiler için hazırlanmıştır.

Kurumumuz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir. Aydınlatma metni kapsamında yer alan detay hususlara web sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

  1. Tanımlar
Kişisel Veri  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi
Kişisel Verilerin

İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi
Alıcı Grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi
Veri Kayıt Sistemi Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

  1. Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Verileri Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, imza vb.
İletişim Verileri Adres, E-Posta Adresi, Telefon No vb.
Müşteri İşlem Fatura, senet, çek bilgileri, Talep bilgisi vb.
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera Kayıtları vb.
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb.
Finans Banka Hesap Bilgisi vb.
Mesleki Deneyim Unvan, Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar v.b
Özlük Çalıştığı Firma Bilgisi, Unvan bilgisi vb.
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.
Mesleki Deneyim Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Resim, Video vb.

 

Kurumumuz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:

Kişisel Verileriniz; Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Müdürlüğümüz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, 4562 sayılı OSB Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan faaliyet ve hizmetlerini mevzuata ve Müdürlüğümüz politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Müdürlüğümüzün iş birimleri ve ofisler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultudaki faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesi, Müdürlüğümüze üye olan veya olmayan katılımcı, yer sahipleri ve/veya kiracılara dair verilen her türlü hizmetin yürütülmesi, Müdürlüğümüzün kısa, orta ve uzun vadedeki hizmet politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, Müdürlüğümüzün insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, AOSB Müdürlüğü’nün ve AOSB ile iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, Müdürlüğümüz iş ve çalışan güvenliğinin sağlanması, AOSB nin ve bağlı kuruluşlarının itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Takibi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi,  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sanayici İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sanayici Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi vb. amaçlarla, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kurumumuz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Kişisel Verileriniz; 4562 sayılı OSB Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,  Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, OSB Üst Kuruluşu ve yetkililerine, AOSB ile iş birliği içerisinde bulunan yahut AOSB ile iş yapan kamu tüzel kişileri; Kurum olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel  olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan gerçek veya özel hukuk tüzelkişileri; Kurumumuzun hizmet aldığı, Hukuk, Vergi, Mali Müşavir, Banka vb. tedarikçi firma ve kurumlara; Tanıtım faaliyetleri kapsamında Sosyal medya platformları, kurumumuzun web sitesi vb. Online mecralarda herkese açık şekilde resim, video vb. görsel ve işitsel verilerin yayınlanması/paylaşılması yolu ile; ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel veriler, hizmetin ifası için gerekli olması durumunda ve kanunda öngörülen diğer durumlarda, aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri veya açık rızanız ile 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla yurt dışına aktarılabilir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;  ilgili kişi olarak tarafımıza iletilen belgeler, formlar, raporlar vb. her türlü doküman vasıtasıyla ve bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verileriniz elde edilebilmektedir. Aynı zamanda otomatik veya kısmen otomatik sistemler vasıtasıyla kişisel verileriniz elde edilebilecek veya toplanabilecektir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Yukarıdaki hukuki sebepler dışında kalan hallerde ise açık rızanız olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla kurumumuz tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

  1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili kişi olarak yazılı bir şekilde kurumumuzun Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Çukurova Cd No. 4 Sarıçam ADANA adresine yazılı olarak, adanahacisabanciosb@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Kurumumuza daha önceden bildirdiğiniz ve Kurumumuz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile ik@adanaorganize.org.tr adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. İlgili Kişi tarafından iletilen taleplerde, ilgili kişinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Kurumumuz talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Metin’deki Değişiklikler

Kurumumuz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman değiştirebilir. Kurumumuzun değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

 

 

 

 

 

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram