+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK): Kurumun açtığı proje duyurularının tamamında AOSB firmaların doğru yönlendirilmesi, yapılacak projeler kapsamında uygun Akademisyen eşleştirmesi ve Üniversite-Sanayi İşbirliği'nin arttırılması kapsamında firmalarımıza destek olmaktayız.

1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yüksek öğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur. Programa, Müşteri Kuruluş ve Yürütücü Kuruluş ortak başvuru yapabilecektir.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 2. Çağrısı

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;
- rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
- ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
- proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
- Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
- Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,
amaçlanmaktadır. KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması beklenmektedir

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Bu çağrı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Proje çıktısının müşteri kuruluş ve/veya tedarikçi kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının tedarikçi kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; müşteri kuruluşun, tedarikçi kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI

orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaktır. Ar-Ge ve/veya Üretim Yatırımı desteklenecek ürünler tebliğ ile ilan edilmektedir. Program amacına uygun yatırım projeleri için Ar-Ge, Ticarileşme, Yatırım ve Üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında Komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanmaktadır.

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve uluslararası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda desteklenmektedir. Firmaların bu desteklerden faydalanabilmesi için yüksek nitelikte Ar-Ge projelerinin bulunması gerekmektedir.

Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından destekler (%60-75) sağlanmaktadır. Proje Ofisinin ana faaliyet alanını bu desteklerin firmalarımıza kullandırılması konusundaki hizmetler oluşturmaktadır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri Proje Ofisi uzmanları tarafından firmalar ile iş birliği içerisinde yapılmaktadır.

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram