+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

Hizmet Rehberi

Neden AOSB?

 • Tek Durak Ofis Hizmetleri ( Arsa Satış, Yapı Ruhsatları, GSM Ruhsatı )
 • Kaliteli ve Ucuz Elektrik
 • Doğal Gaz Dağıtım Hizmeti
 • Türkiye'nin En Ucuz Kullanma Suyu
 • Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi
 • Tümüyle tamamlanmış altyapı ve üstyapı
 • Polis, Jandarma ve Özel Güvenlik Hizmetleri
 • Hava, Deniz, Demiryolu ve Karayolundan Kolay Ulaşım
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Sağlık Ocağı, İtfaiye, OSGB Ambulans, Çöp Toplama ve Peyzaj Hizmetleri
 • İşletmelerin ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş Çarşı Alış / Veriş Merkezi
 • PTT Kargo, Çukurova Üniversitesi Tekstil Laboratuvarı, Bankalar ve ATM'ler

AOSB' den Arsa Alımı

Katılımcı, arsa tahsisi için detaylı faaliyet konusunu içeren talep dilekçesi ile Yönetim Kuruluna başvuruda bulunur. Yönetim Kurulunda arsa talebi görüşülerek uygun bulunması halinde Arsa Satış Sözleşmesi imzalanarak katılımcıya arsa tahsisi gerçekleştirilir.

İmar ve İnşaat Hizmetleri

Arsa tahsisi yapıldıktan sonra sanayicilerimizin takip edeceği işlemler sırası ile tahsis edilen araziye ait imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi ve yol kotu tutanağını Bölge Müdürlüğümüz'den alınır,

Tahsis edilen araziye ait zemin etüt raporu ve plankotesi hazırlatılır,

Kurulması planlanan işletmeye ait faaliyet konusuna göre ÇED raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınır,

Mimari uygulama, statik-betonarme, mekanik, yangın sistemi ve elektrik projeleri hazırlatılarak mimari proje mükellefinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın https://uyds.yds.gov.tr adresi üzerinden giriş yapması sağlanarak Bölge Müdürlüğümüzün onayına sunulur,

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu uyarınca sistem tarafından projeye atanan yapı denetim firması tarafından Bölge Müdürlüğümüze Yapı Ruhsatı Başvurusu yapması sağlanır,

İnşaat tamamlandıktan sonra Yapı Kullanım İzin Belgesi almak için Bölge Müdürlüğümüze başvuruda bulunulur.

GSM İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Almak

Tahsis edilmiş parsel üzerinde inşaatı tamamlanan ve yapı kullanma izin belgesi alan katılımcıların veya parsel tapu devri gerçekleşen katılımcıların veya mevcut bir sanayi tesisini kiralayarak üretime geçmek isteyen sanayicilerimizin, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru formunda yer alan evrakları eksiksiz hazırlayarak, 30 (otuz) gün içerisinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmesi gerekmektedir.

Katılımcıya Tapu Devrinin Yapılması

Tesisin inşai faaliyetini tamamlayarak Yapı Kullanma İzin Belgesi ve GSM İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alan, arsa tahsisinden dolayı borcu varsa borç miktarı oranında limit içi banka teminat mektubu alınıp, OSB Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen; OSB için yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten, Noter tasdikli taahhütnamesini vermesi halinde tapu “Geri Alım Şerhi“ konulmadan verilir.

Kullanma Suyu Hizmetleri

Bölgede arsası bulunan firmalardan su abonesi olabilmesi için istenen belgeler;

 • Talep dilekçesi,
 • Yapı Ruhsatı,
 • Depozito ücreti (Muhasebeye yatırılacak),

Firmaya ait su sayacının mührünün kopması, su sayacına zarar verilmesi, sayacın sökülmesi, sayaçsız veya sayacı çalıştırmayacak bir düzenle su kullanıldığı ve numaratörle oynandığı takdirde, abonenin sayacının doğru çalıştığı dönemlere ait veya yoksa emsal tesis ortalama tüketiminin 6 katı tutarındaki su bedeli olarak tahakkuk ve tahsil edilir.

Elektrik Hizmetleri

AOSB'de yatırım için elektrik enerjisi isteyen girişimci ihtiyacı olan kurulu gücünü, tarifesini, adresini ve faaliyet amacı belirtilerek Bölge Müdürlüğü'ne yazılı istekte bulunur. Proje onayı ve geçici kabul işlemlerinde AOSB yetkilidir. Abonelik işlemi Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılır.

Abonelik işlem sırası aşağıda verilmiştir.

 1. Talep dilekçesi
 2. Mülkiyet belgesi ( Tapu veya Kira Sözleşmesi )
 3. Yapı ruhsatı
 4. Onaylı elektrik projesi
 5. Geçici kabul belgesi
 6. Güvence bedeli verecek ( Teminat Mektubu, Nakit veya DBS)
 7. Kimlik fotokopisi
 8. Katılımcı veya kiracıya ait Vergi Levhası, Yetki Belgesi, Sanayi Sicil Belgesi, İmza Sirküsü, İş Yeri Açma Çalışma Belgesi, Ana Sözleşme getirilecektir.

Katılımcı veya kiracı tüm evraklarını tamamladıktan sonra, tarife grubunu seçerek Bölge Müdürlüğümüzde Elektrik Satış Sözleşmesi imzalayacak ve daha sonra enerji kullanabilecektir. Aboneye 'AOSB Yönetim Kurulu' nun belirlediği tarifeler uygulanır. Abonenin AOSB içinde kurulu tesisine ait Sanayi Sicil Belgesi getirmesi halinde sanayi tarifesi uygulanır.

Reaktif Uygulama Oranları:

01.01.2008 tarihinden itibaren sistemden çekilen endüktif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı 0,20 (%20) ve sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı 0,15 (%15) olarak uygulanmaktadır. Bunun için sanayicilerimizin kompanzasyon sistemlerinde; uygun kapasitede ve adımda kondansatör kullanmalı, parametreleri hassas ayarlanmış röle ile kontrol edilmeli ve her gün endeks alınarak bilgisayar ortamında takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

Altyapı Hizmetleri

Kullanma Suyu İhtiyacının Temini

Katılımcı inşaata başlamadan önce AOSB'nin veya bölgenin altyapısına zarar vermemek için mutlaka Bölge Müdürlüğü ile görüşmelidir. Altyapıların yerini öğrenmeden yapılan eylemler sonucu oluşacak arızalardan katılımcı sorumludur. Kullanma suyu hattı parseliniz önünden geçiyorsa, ana girişe tekabül eden boru hattının geçtiği kesit (U) şeklinde betonarme menfez içerisine alınacaktır. Menfez üstü, boru tamiratına imkan verecek bir şekilde demir veya beton ızgaralı olarak düzenlenecektir. Kullanma suyu hattı parsel girişiniz önünden geçmiyorsa herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Atık Su Kanalizasyon İhtiyacının Temini

Bölgemizdeki parsellerin tamamında, arazinin oynanmamış tabi zemindeki en düşük kotuna 1'er adet atık su parsel bağlantısı bırakılmıştır. Altyapı Müdürlüğü'ne müracaatla atık su kanalizasyon bağlantı yerinin gösterilmesi istenecektir.

Atık su parsel bağlantıları 0-200 mm. çaplı borulardan teşkil edilmiştir. Parsel bağlantı borusuna atık sularınız verilmeden önce 1.00mx1.00mx1,50m ebadında betonarme katı atık birikme logarı yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılmasından sonra herhangi bir ücret ödemeksizin atık su aboneliğiniz gerçekleşmiş sayılacaktır.

Atık su şebekemize sanayi tesisiniz çatısından, depolama alanlarından, tesis içi yollardan vs. gibi yerlerden gelen yağmur suları kesinlikle bağlanmayacaktır.

Atık Su Arıtma Hizmetleri

Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde parseli bulunan üyelerin, ortak atık su toplama (kanalizasyon) sistemlerine ve atık su arıtma tesislerine bağlanması ve bu tesislerin kullanımı ile ilgili düzenleme ve yükümlülükler "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" esaslarına ve "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine" dayalı olarak hazırlanan "AOSB Atık Su Bağlantı ve Tarife Talimatnamesi" nde belirlenmiştir.

Bu talimatnamede en çok önem arz eden konular aşağıda sıralanmıştır.

 • Atık su üreticisi atık suyunu; "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo-25" parametre değerlerine uygun olarak altyapıya deşarj edebilir. İlgili tabloya aykırı atık sular için ön arıtma tesisi kurmak ve en verimli şekilde işletmek zorundadır. Aykırı deşarj edilen atık sular cezai işleme tabidir.
 • Sektörel bazda atık suyun kirliliği ve ön arıtma tesisi gerekip gerekmeyeceği konusu ilgili Atık Su Birim Müdürlüğü ile paylaşılmalıdır.
 • Atık su niteliğindeki tüm sular AOSB altyapısına en yakın noktadan bağlanmalı, altyapıya bağlantı öncesi numune alma ve kontrol bacası yapılması gerekmektedir.
 • Çatı ve diğer yağmur suları yağmur kanallarına bağlanmalı, atık su hatlarına kesinlikle bağlanmamalıdır.
 • Atık su deşarj debisi, (miktarı) firma ve kuruluşların temiz su kullanım miktarlarının %90' ı olarak kabul edilir. Bölgenin genel su şebekesi haricinden, başka kaynaklardan (kuyu, artezyen, taşıma ) temin edilerek kanalizasyon sistemine verilen sular için ayrıca sayaç takmak yükümlülüğü vardır.
 • Tükettiği suyun tamamını atık su olarak vermediğini iddia eden üyeler, bu durumun doğruluğunu kanıtlamak ve OSB Bölge Müdürlüğümüz'e belgelemek zorundadır. Bu durumda deşarj edilen atık su miktarını tayin ve tespit etmek için masrafları kendilerine ait olmak üzere yazıcılı debi ölçer taktırmak zorundadır.
 • Firma faaliyeti süresince bir adet çevre sorumlusu belirlemeli, atık su konusu dahil her türlü çevre konusunda yetkilendirilmiş olmalıdır.
 • Atık suları "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo–25" parametre değerlerine uygun olarak atık su altyapısına ve yağmur suları yağmur kanallarına bağlantısı yapıldıktan sonra Atık Su Deşarjı ve Kanalizasyon Bağlantı İzin Belgesi için ilgili Birim Müdürlüğüne müracaatı yapmalıdır.

Sanayicilerimizin Doğal Gaz Kullanmak İçin Yapması Gerekenler;

 1. AOSB Müdürlüğü'ne “Kapasite ve Abone Bağlantı İzni” için başvuruda bulunulur.
 2. EPDK' dan “Yapım ve Hizmet Sertifikası” almış müteahhit ve Bölge Müdürlüğümüzce belirlenmiş müşavir firmalar ile çalışılması zorunludur.
 3. AOSB Bölge Müdürlüğü'nün onay yazısına müteakip işe başlanır.
 4. Müteahhitin hazırladığı ve müşavirin onayladığı "İş Başlama Dosyası" AOSB Müdürlüğü'ne verilir.
 5. İşin tamamlanmasının ardından İş Bitirme Dosyası onaylanmak üzere müşavire verilir. Müşavir onaylandıktan sonra AOSB Müdürlüğü'ne onay için verilir.
 6. AOSB doğal gaz yetkilisi, müşavir, müteahhit ve firma yetkilisinden oluşan komisyon tarafından gaz verme işlemi gerçekleştirilir. Gaz verme tutanağına müteahhit, müşavir, işveren ve AOSB yetkilisi imza atar.
 7. AOSB Müdürlüğü ile sanayici arasında “ Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi” yapılır. Bildirilen en yüksek 2 aylık tüketim miktarı kadar süresiz teminat mektubu veya nakit teminat Bölge Müdürlüğü'ne verilir.
 8. Gaz verilmesinden sonra, AOSB Müdürlüğü'nün haberi olmaksızın abone tarafından tesisatta değişiklik yapmak veya ilave hat çekmek kesinlikle yasaktır. Bu durum kaçak ve usulsüz kullanıma girer.

Temizlik Hizmetleri

Bölgemiz genelinde temizlik işlerinin aksamadan yürütülmesi için kullanılması gereken 400 L'lik galvanizli, üzeri AOSB yazılı çöp konteynırı Bölge Müdürlüğümüz'den satın alınabilir. Konteynır içindeki evsel atıklar kapalı çöp kamyonu ile toplanmaktadır, konteynırlara sığmayan atıklar naylon torbalara ağzı kapalı olarak doldurduktan sonra iş makinalarımızın kolayca ulaşabileceği bir yere çıkarılarak bırakılacaktır, naylon torbalara da sığmayan atıklar firma sahibi tarafından temin edilecek traktör veya başka bir nakil vasıtasıyla Bölge Müdürlüğümüz çöp toplanma alanına götürülecektir.

İtfaiye Hizmetleri

Bölgemizde çıkabilecek yangınlara karşı ilk müdahaleyi yapmak üzere 24 saat itfaiye hizmetleri sunmak amacıyla kurulan itfaiye birimimiz Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile ortak çalışmaktadır.

AOSB sınırları içerisindeki iş yeri açma-çalışma ruhsatı içerisinde ihtiyaç duyulan "İtfaiye Raporu" yapılan kontroller sonucunda Bölge Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir.

AOSB Ticaret Merkezi

2015 yılında inşaatı tamamlanan çarşı merkezimiz; AOSB içerisinde sanayicilere, iş yaşamını kolaylaştıracak yüksek standartlarda hizmet sunmaktadır. Bünyesinde barındırdığı noter hizmeti, kargo hizmetleri ve alışveriş imkanları bulunan AOSB Ticaret Merkezi sanayicilerimizin günlük işlerini bölge içerisinde yapabilme imkanı sağlarken aynı zamanda yine içinde bulundurduğu Küp Girişimcilik Merkezi ile de girişimcilere iş fikirlerini geliştirebilmeleri için olanak sağlamaktadır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İşletmelerden gelen hastaların tedavi ve bakım işlemleri ile ambulans hizmetleri verilmektedir.

Yüreğir Devlet Hastanesi AOSB Semt Polikliniği

Bölge sınırlarımız içerisinde yer alan ve 7/24 Acil Servis hizmeti bulunan, Yüreğir Devlet Hastanesi AOSB Semt Polikliniği 9 farklı branş ile hizmet vermektedir.

Yüreğir Devlet Hastanesi AOSB Semt Polikliniği; Göğüs Hastalıkları, Göz, Dahiliye, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi, Radyoloji, Ortopedi ve Çocuk Hastalıkları poliklinikleri ile hizmet vermektedir.

Türk Telekom Telefon Hizmetleri

Türk Telekom Santrali telekomünikasyon hatları ile 5500 aboneye hizmet verme kapasitesine sahip olup telefon, ADSL internet ve data hizmeti vermektedir.

PTT Hizmet Ofisi

Tüm posta, kargo ve fatura tahsilatı hizmetlerini vermektedir.

Katılımcının Tesisini Kiralama Şartları

Kiralamanın yapılabilmesi için;

 1. Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması,
 2. Kiralanacak tesisin tapuda cins değişikliğinin yapılmış olması,
 3. Katılımcının OSB'ye karşı vadesi geçmiş hiçbir borcunun bulunmaması,
 4. OSB Yönetim Kurulunca, kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin karar alınması,

Kiralama halinde;

a) Kiralayandan;

 1. Yeni tarihli tapu tescil belgesi,
 2. Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,
 3. Ticaret sicili tasdiknamesi,
 4. Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
 5. Tesisin sanayi parselinde bulunması halinde, tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan.

b) Kiracıdan;

 1. Ticaret sicili memurluğundan onaylı faaliyet belgesi,
 2. Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,
 3. Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
 4. Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler,
 5. OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu,
 6. Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
 7. OSB mevzuatı ile OSB iç talimatname ve sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair noter tasdikli taahhütname istenir. OSB tarafından onay verilmeden üçüncü kişilerin kullanımına tahsis edilen tesislere, elektrik, su ve doğalgaz dâhil hiçbir hizmet verilmez. Sanayi tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak, Kanun ve Yönetmelikle katılımcılara getirilen yükümlülüklerden kiracılar da sorumludur.

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram