+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

4. İLAVE ALAN TAHSİS/SATIŞ DUYURUSU

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. İLAVE ALANINDA BULUNAN 21 ADET SANAYİ PARSELİ İÇİN TAHSİS/SATIŞ DUYURUSU

Kura Konusu ve Şekli

Madde1-Adana ili, Sarıçam ilçesi, Misis (Yakapınar) ve Küçükbaklalı Mahallesi sınırları içerisine isabet eden 2' nci maddede belirtilen taşınmazlar için Adana Hacı Sabancı OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen “Karma OSB” sektör grubuna uygun faaliyette bulunmak ve üretim/imalat yapmak amacıyla sanayi faaliyetlerinde kullanılmak üzere 650 TL/m² olarak belirlenen bedel ile 03.06.2022 Cuma günü saat 14.30’da Acıdere OSB Mahallesi Çukurova Caddesi No:4 Sarıçam/ADANA adresinde bulunan Adana Hacı Sabancı OSB Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonunda  Adana 16. Noterliği tarafından her taşınmaz için bir asil ve üç yedek yatırımcı olmak üzere kura çekilişi yapılacaktır.

Kuraya katılacak yatırımcıların, en geç 23.05.2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar gerekli evrakları, Acıdere OSB Mahallesi Çukurova Caddesi No:4 Sarıçam/ADANA adresinde bulunan Adana Hacı Sabancı OSB Bölge Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo, kep, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Kura çekilişi yapılacak olan arsalara ilişkin; şartname, imar durumları, başvuru için gerekli belgeler ve bilgiler mesai saatleri içerisinde Adana Hacı Sabancı OSB Bölge Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

Kuraya Konu Edilecek Arsalara Ait Bilgiler

Madde 2- Kura çekilişi aşağıdaki tabloda belirtilen sıraya göre yapılacaktır.

S.NO İL İLÇE MAHALLE ADA/ PARSEL ALANI m2
1 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19075/1 55.336,55
2 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19076/1 76.246,19
3 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19076/2 29.288,55
4 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19076/3 28.938,78
5 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19076/4 29.798,92
6 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19076/5 12.397,17
7 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19077/1 55.453,43
8 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19077/2 23.147,58
9 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19077/3 25.387,93
10 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19077/4 28.319,70
11 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19077/5 21.305,90
12 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19077/6 16.114,63
13 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19077/9 19.987,59
14 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19077/10 20.000,00
15 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19077/11 25.001,84
16 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19077/12 24.998,70
17 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19077/13 24.393,97
18 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19078/1 5.365,00
19 Adana Sarıçam Misis(Yakapınar) 19078/2 34.876,76
20 Adana Sarıçam Küçükbaklalı 19081/1 21.331,69
21 Adana Sarıçam Küçükbaklalı 19081/2 17.025,40

Kura Çekilişine Katılmaya İlişkin Temel Şartlar

Madde 3-

 1. OSB’de arsa tahsisi için kurulacak tesislerde;

a) Kuruluş protokolünde ve Adana Hacı Sabancı OSB Genel Kurulu kararında belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,

b) Adana Hacı Sabancı OSB Genel Kurulu tarafından belirlenen "Kurulamayacak Tesisler" kapsamı dışında olması (Kurulamayacak Tesis bilgiler  www.adanaorganize.org.tr adresinde yayınlanacaktır.)

c) Talep edilen elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının Adana Hacı Sabancı OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması, şartlarının sağlanması esastır.

2. Arsa tahsis talepleri için kuraya katılacak yatırımcılarda aranacak diğer şartlara aşağıda yer verilmiştir.

a) Tüzel kişi olmalıdır (Yalnızca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri göre kurulmuş olan Anonim Şirketler veya Limited Şirketler başvuru yapabilecektir.)

b) Arsa tahsis bedelinin %10’unun peşin olarak ödendiğine ilişkin banka dekontu 27.05.2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar İdareye ibraz edilmiş olmalıdır.

c) Yatırımın 1/4 yapılaşma şartını sağlayacağına, tahsis tarihi itibarıyla; 4 ay içerisinde yapı ruhsatının alınacağına, 8 ay içerisinde kazı ve temel üst kotu seviyesine getirileceğine, 14 ay içerisinde taşıyıcı sistem imalatının tamamlanacağına, 20 ay içerisinde çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat altyapısı dâhil yapının sıvaya kadar hazırlanması işinin tamamlanacağına, 22 ay içerisinde mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü işinin tamamlanacağına, 24 ay içerisinde yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınarak tahsis tarihi itibarıyla 24 ay içerisinde üretime geçileceğine dair noter tasdikli taahhütnamenin arsa tahsis sözleşmesinin imzalanmasından önce ibraz edileceğine ilişkin beyan başvuru dosyasında aranacak belgeler ile birlikte ibraz edilmiş olmalıdır.

 Başvuru Dosyasında Aranacak Belgeler

Madde4- Arsa tahsis başvurusu için istenilen belgelere aşağıda yer verilmiştir.

 1. *Başvuru Dilekçesi(indir)
 2. Kuraya Katılım Dosyası Başvuru Bedelinin Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu,
 3. Arsa Tahsis Bedelinin %10’unun Peşin Olarak Ödendiğine İlişkin Banka Dekontu (27.05.2022 Cuma günü saat 17.00’a kadar ödenmesi durumunda İdareye teslim edilecektir),
 4. *Üretim Bilgi Formu(indir)
 5. İmza Sirküsü Aslı
 6. *Noter Tasdikli Taahhütname Verileceğine Dair Beyan(indir)
 7. Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Temsil ve İlzama Yetkili Olunduğuna Dair Belge) veya Arsa tahsis veya alımı yapılabileceğine ilişkin Noter Tasdikli Vekâletname

Başvuru Bedelleri Miktarı

Madde 5- Kura çekilişine katılacakların, 5.000,00 TL (BeşBinTürkLirası) karşılığında başvuru dosyası almaları zorunludur. Dosya başvuru bedeline ilişkin tutar Adana Hacı Sabancı OSB'nin Vakıfbank Adana Ticari Şubesi nezdindeki TR21 0001 5001 5800 7316 2792 72 nolu hesabına yatırılacaktır.

Yatırımcı, tek bir dosya başvuru bedeli yatırmak ve gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla birden fazla arsa için kuraya katılabilecektir. Tek bir dosya bedeli ile birden fazla parsel için kuraya katılmak isteyen yatırımcılar, dördüncü maddenin (c) bendinde belirtilen %10 oranındaki tutarı her parsel için ayrı ayrı yatırmak zorundadır.

Kuraya Katılmaya Hak Kazananların İlan Edilmesi

Madde 6- Kura çekilişine katılmak için gerekli şartları taşımayan veya Adana Hacı Sabancı OSB tarafından başvurusu uygun görülmeyen yatırımcılar kura çekilişine katılamayacaktır. Kuraya katılmaya hak kazananların nihai listesi 01.06.2022 tarihinde www.adanaorganize.org.tr adresinde yayınlanacaktır.

Kura Sonucu ve Tebliği

Madde 7- Kesinleşen kura sonucu 03.06.2022 tarihinde www.adanaorganize.org.tr adresinde ilan edilecektir.

Yatırımcı tarafından bildirilmiş olan adrese tebligat yapılmadığı veya yapılamadığı takdirde, Adana Hacı Sabancı OSB’nin resmi internet adresi olan www.adanaorganize.org.tr’de yayınlanacak duyurular, başvuru sahibinin adresine yapılmış ve bilgisi dâhilinde sayılacaktır.

Kura Sonucunda Teslim Edilecek Belgeler

Madde 8- Kurada adı açıklanan ve asil olarak hak kazanan yatırımcıların, en geç 04.07.2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, noter tasdikli taahhütnamesini, imzalı arsa tahsis sözleşmesini ve arsa tahsis bedelinin %90'lık kısmına isabet eden tutara ilişkin ödeme belgesini Adana Hacı Sabancı OSB Bölge Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Kuraya katılacak yatırımcıların, kura işlemi öncesi başvuruyu Anonim şirketlerde şirketi temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu tarafından verilmiş vekaletname, Limited şirketlerde şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürler kurulu tarafından verilmiş vekaletname ile yapmaları mümkündür. Ancak kurada adı açıklanan ve asil olarak hak kazanan yatırımcıların işbu madde kapsamında imzalamaları gereken noter tasdikli taahhütnamesinin (Arsa tahsis işlemine dair AOSB uygulamasında bulunan tüm taahhüt metni ve ekleri bu kapsamdadır) ve imzalı arsa tahsis sözleşmesinin, Anonim şirketlerde şirketi temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu, Limited şirketlerde şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürler kurulu tarafından bizzat imzalanması zorunludur.

Kesinleşen arsa tahsis bedelinin %90'lık kısmı en geç 04.07.2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, OSB’nin belirtmiş olduğu banka hesabına nakit olarak yatırılacaktır. Arsa tahsis bedelinin %90'lık kısmının yatırılmasına ve işbu maddedeki diğer belgelerin ibraz edilmesine müteakip AOSB ile tüzel kişi (Yatırımcı) arasında “Arsa Tahsis Sözleşmesi” imzalanma süreci tamamlanacaktır. 

Arsa Tahsis Hakkının İptali ve Yedek Üyelere Çağrı Yapılması

Madde 9- Kurada adı açıklanan ve asil olarak hak kazanan yatırımcıların; eksik, yanlış, sahte evrak sunması, katılım şartlarına uygun olmaması veya 04.07.2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar arsa tahsis bedelinden kalan %90’lık tutarı yatırmaması, imzalı arsa tahsis sözleşmesini ve noter tasdikli taahhütnamesini ibraz etmemesi durumunda tahsis hakkı iptal edilmiş sayılır. Bu durumda şartları uyan yedek üye listesinden sıraya göre hak sahibi belirlenir ve yedinci maddede belirtilen yöntemle duyuru yapılır. Yedek hak sahiplerine geçilmesi halinde ise her yedek üyeye şartları yerine getirmesi için 14 gün müddet verilecektir.  İş bu sürede şartlar yerine getirilmediği takdirde sıradaki yedek üye hak sahibi olacaktır.

Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunulması halinde, yatırımcı kurada hak sahibi olsa dahi arsa tahsis hakkı iptal edilecektir.

İdarenin Yetkisi

Madde 10-  Kura sonucunda arsa tahsisi yapılacak yatırımcılar, başta 4562 sayılı OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği olmak üzere ilgili mevzuatlarda belirtilen hükümlere tabii olup, AOSB Genel Kurul ve AOSB Yönetim Kurulu Kararlarına uygun faaliyet gösterecektir. 

Adana Hacı Sabancı OSB’nin Nazım ve Uygulama İmar Planına göre hazırlanan parselasyon planı gereği belirlenen ve tapu müdürlüğünde tescil edilmesi ile kesinleşen ada, parsel numaraları ve alan (metrekare) esas alınacaktır.

Arsa tahsisi için avans niteliğinde geçici olarak tahsil edilen %10 oranındaki meblağ, arsa tahsisi/satışı için belirlenen ve kesinleşen bedelden düşüldükten sonra geriye kalan bedel %90 oranındaki meblağ yatırımcıdan tahsil edilecektir.

Adana Hacı Sabancı OSB 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Adana Hacı Sabancı OSB kura çekilişini yapıp yapmamakta serbesttir. Kura çekilişinin iptal edilmesi halinde yatırımcı idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Kura sonucu hak sahibi olamayanların, katılmayanların veya kuradan çekilenlerin yatırmış oldukları nakit geçici teminatlar, kura sonucunun www.adanaorganize.org.tr adresinde açıklanmasına müteakip 10 (on) gün içinde yatırımcıların belirtmiş oldukları banka hesabına herhangi bir faiz, gecikme zammı ve/veya tazminat ilave edilmeksizin iade edilecektir.

Kura sonucu kesinleşen arsa tahsis bedelinin %90'lık kısmının süresi içinde ödenmemesi, süresi içinde noter tasdikli taahhütnamenin ve imzalı arsa tahsis sözleşmesinin ibraz edilmemesi halinde, hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın tahsis hakkı iptal edilir. Tahsis hakkının iptal edilmesi durumunda yatırımcı tarafından ödenmiş olan meblağ, 30 (otuz) gün içerisinde yatırımcıların belirtmiş oldukları banka hesabına herhangi bir faiz, gecikme zammı ve/veya tazminat ilave edilmeksizin iade edilecektir. 

Hükmü Bulunmayan Haller

Madde 11–

 • Arsa tahsis bedeline ilişkin tutar Adana Hacı Sabancı OSB'nin Vakıfbank Adana Ticari Şubesi nezdindeki TR21 0001 5001 5800 7316 2792 72 nolu hesabına yatırılacaktır.
 • Detaylı bilgi için Acıdereosb Mahallesi Çukurova Caddesi No:4 Sarıçam/ADANA adresinde bulunan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB temsilcileri ile görüşülebilir ve/veya parselasyon planı incelenebilir.

İrtibat ve detaylı bilgi için: İmar ve Ruhsat İşleri Müdürlüğü Tel: 0 (322) 394 54 54 Fax: 0 (322) 394 32 18

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

EKLER : 

 1. Parselasyon Planı (indir)
 2. Kurulamayacak Tesisler Listesi (indir)
 3. Noter Tasdikli Taahhütname Örneği (indir)
 4. Arsa Tahsis Sözleşmesi Örneği (indir)

 

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram